Integritetspolicy

Integritetspolicy

Upprättad: 5.5.2019

1. Personuppgiftsansvarig

Företag: Laitilan Leipä S. Heinonen Oy

FO-nummer: 0665646-5

Adress: Joukahaisentie 69

Postnummer: FI-23800

Postort: LAITILA

E-postadress: toimisto@laitilanleipa.fi

2. Ansvarig för registerfrågor och dataskyddsombud

Företag: Laitilan Leipä S. Heinonen Oy

Namn: Mika Heinonen

Adress: Joukahaisentie 69

Postnummer: FI-23800

Postort: LAITILA

E-postadress: mika.heinonen@laitilanleipa.fi

3. Registrets namn

Kund- och marknadsföringsregister

4. Grund för och syfte med behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på ett kund- eller avtalsförhållande, annan berättigad grund eller den registrerades uttryckliga samtycke.

Personuppgifterna kan behandlas för att uppfylla avtals- eller lagstadgade skyldigheter och för att hålla kontakt med den registrerade och annan part som behövs för att sköta avtalsförhållandet, samt för att skicka nyhetsbrev, informera, marknadsföra produkter och tjänster, utföra marknadsanalyser och utveckla verksamheten.

5. Registrets datainnehåll

Uppgifter som kan lagras om den registrerade är namn och nödvändiga kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress, FO-nummer, position i organisationen, födelsetid eller personbeteckning, uppgifter om produkter och tjänster som kunden beställt samt leverans och fakturering av dem, meddelanden mellan den personuppgiftsansvariga och den registrerade eller annan part som behövs för att sköta avtalsförhållandet, kommentarer och material, samtycken, invändningar och kundrespons.

Information som kan samlas in på teknisk väg om användningen av webbtjänster är IP-adress, land eller stad, använda webbtjänster, uppgifter om den enhet och det operativsystem som använts, typ av webbläsare samt externa webbplatser från vilka användaren kommit till, eller till vilka användaren förflyttas från, den personuppgiftsansvarigas webbtjänst.

Information om användningen av tjänster på den personuppgiftsansvarigas webbplats kan samlas in med cookies.

6. Regelmässiga datakällor

Uppgifterna som lagras i registret inhämtas från den registrerade, på teknisk väg i fråga om den registrerades användning av webbtjänster och elektroniska tjänster, analystjänster från tredje parter såsom Google Analytics, offentliga datakällor eller tjänsteleverantörer som tillhandahåller offentliga kontaktuppgifter.

7. Regelmässigt överlåtande av uppgifter

Personuppgifterna överlåts regelmässigt inte till utomstående. Uppgifterna kan dock överlåtas för ett motiverat syfte.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifterna överförs regelmässigt inte utanför EU eller EES. Om uppgifterna ändå överförs säkerställer den personuppgiftsansvariga en tillräcklig nivå på skyddet av personuppgifter, bland annat genom att avtala om personuppgifternas konfidentialitet och behandling i enlighet med lagen.

9. Principer för skydd av registret

MANUELLT MATERIAL Manuellt material förvaras i ett låst utrymme och förstörs när det överförts till elektronisk form.

ELEKTRONISKT MATERIAL

Elektroniskt material lagras skyddat på ett vederbörligt sätt i den personuppgiftsansvarigas lokaler på en dator eller ett lagringsmedium, eller skyddat på ett vederbörligt sätt på en extern server eller tjänst.

Personer i den personuppgiftsansvarigas personal vilkas arbetsbeskrivning omfattar sådan behandling har rätt att behandla personuppgifterna.
Uppgifterna i registret skyddas genom tekniska lösningar och tillämpningar så att ingen utomstående kan se dem.

Vid insamling och överföring av konfidentiella uppgifter, såsom bank- och kreditkortsuppgifter, används en SSL-skyddad anslutning.

Uppgifterna i registret säkerhetskopieras regelbundet och möjligheterna att återställa de säkerhetskopierade uppgifterna testas.

Den personuppgiftsansvariga anmäler eventuella personuppgiftsincidenter till den registrerade eller direkt till myndigheterna, i enlighet med gällande lagstiftning.

10. Granskningsrätt

Var och en har i regel rätt att granska sina uppgifter i personregistret.

Begäran om granskning görs skriftligen med den registrerades underskrift till den personuppgiftsansvarigas kontaktperson med ovanstående kontaktuppgifter.

11. Rätt till rättelse och radering av uppgifter

Var och en har rätt att kräva att felaktiga uppgifter i personregistret rättas eller raderas.

Begäran om rättelse görs skriftligen med den registrerades underskrift till den personuppgiftsansvarigas kontaktperson med ovanstående kontaktuppgifter.

12. Övriga rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att begära att dennes uppgifter överförs i elektronisk form till en annan tjänsteleverantör.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

Den registrerade har rätt att invända mot att dennes uppgifter används för distansförsäljning och annan direktmarknadsföring eller för marknads- och opinionsundersökningar. 

Den registrerades begäran om överföring, återkallelse av samtycke samt invändning görs skriftligen med den registrerades underskrift till den personuppgiftsansvarigas kontaktperson med ovanstående kontaktuppgifter. 

Uppgifterna i marknadsföringsregistret lagras tills vidare.

Den personuppgiftsansvariga lagrar övriga registrerade personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. 

Uppgifterna kan med anledning av bokföringslagstiftningen eller annan tvingande lagstiftning, i enlighet med bestämmelserna i lagen i fråga, även lagras efter att kundförhållandet eller annan grund för att behandla personuppgifterna upphört. 

Den som besöker den personuppgiftsansvarigas webbplats kan radera befintliga cookies eller blockera användningen av cookies i webbläsarens eller enhetens inställningar. Detta kan dock försämra användarupplevelsen av webbplatsen eller orsaka funktionsstörningar.

Den registrerade har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter, kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas samt överklaga hos dataombudsmannen www.tietosuoja.fi.

Copyright 2019 © Laitilan Leipä S. Heinonen Oy. Samtliga rättigheter förbehålls.